1 november 2022: Raadsvergadering over de komst van asielzoekers

De Raad vergaderde over de komst van asielzoekers op het terrein van Veldwijk, op het oude voetbalveld. Het terrein wordt ingericht met woonunits voor 8 personen elk, tot een maximum van 350 bewoners. COA neemt de inrichting voor haar rekening, Ermelo gaat er financieel niet op achteruit en naar de wegen van de Das wordt onderzoek gedaan.

Feit is dat de Raad zich buitengesloten voelt bij de besluitvorming ondanks dat je in noodsituaties snel moet handelen. Leo van der Velde (SGP) vraagt gedurig aandacht voor het feit dat de Raad degene is die beslist en dat voor beslissingen informatie nodig is, die hij node mist. “Wie gaat de externe projectleider betalen?” stelt hij en hij wil dat dergelijke informatie rechtstreeks naar de Raad komt.

Helemaal onterecht is die vraag niet, het COA heeft de neiging de zaken zelf te regelen en buiten de discussie te houden. Hun ‘business case’ is gebaat bij doorzetten en snel handelen, iets dat niet van lokale politiek gezegd kan worden. De beraadslagingen ontwikkelden zich daardoor in de richting van een lijst met toezeggingen waar de Raad op kan rekenen en die zij, een advies van burgemeester mevr. Burmanje, iedere raadsvergadering kunnen agenderen. Daardoor zorgt de Raad er zelf voor geïnformeerd te blijven. Een idee dat overgenomen werd en aan het eind van de avond nog een schorsing opleverde om die lijst te maken.

De goed gevulde publieke tribune kreeg van voorzitter René Arts de gelegenheid om na afloop nog een reactie te geven, evenmin te doen gebruikelijk. De geste werd dan ook gewaardeerd en benut. Mensen uitten nog eens een zorg maar doordat niemand nog weet of zorgen nodig zijn wordt veel doorgeschoven naar de wekelijkse, maandelijks en kwartaalsgewijze evaluaties en overleggen tussen de Driehoek, COA, klankbordgroepen en hulpverlenende organisaties.

Dhr. Luitjes (Eén Ermelo) hield een punt vast: “U kunt daarom voornemens zijn te besluiten, maar het besluit nog niet nemen.” Zo mogelijk eerder dan januari gaat de Raad het gesprek over de opvang en haar gevolgen vervolgen, en dan in gezelschap van de nieuwe burgemeester. Wat er in de tussentijd met de Das gebeurt is onduidelijk, hij is gesignaleerd toen-ie de weg overstak en staat ook op de toezeggingenlijst die René Arts voor sluiting van de vergadering voorlas.