Huidig HopCon terrein, staat bodemvervuiling uit de jaren ’70 woningbouw in 2024 in de weg?

Magnus Soilax, wasserij te Ermelo, gevestigd aan de Horsterweg, weet u het nog? Het bedrijf liet oplosmiddelen de grond inlopen, was megavervuilend en in 2008 stelde de gemeente Ermelo naar eigen zeggen voor het laatst 30.000 euro ter beschikking voor sanering van vervuilde grond. Het duurde nog tot 2021 voordat het laatste (?) rapport over die plek gemaakt was.

Met Horsterweg 139 zijn heel wat mensen druk geweest, Magnus Soilax was ooit het vervuilendste bedrijf van Gelderland. Op de plek zit nu HopCon en de gemeente wil de grond aanschaffen voor vermoedelijke woningbouw. Het naast/achterliggende Bungalowpark Timor Imor is in de eerste decade van deze eeuw omgebouwd tot een woonwijkje, de aandacht van de gemeente gaat vaker uit naar de wat verfrommelde zuidkant van de Horsterweg, met haar bungalowparkjes, landjes, volkstuinen en industrie. HopCon doet aan las- en metaalwerk voor de agrarische industrie, het terrein staat blijkbaar te koop.

Progressief Ermelo deed een persbericht uitgaan met de waarschuwing dat de vervuiling nog in de grond zit, ondanks de finale 30.000 euro uit 2008.

Het college wordt door Progressief Ermelo gewaarschuwd dat oude bodemvervuiling makkelijk actueel kan worden. Zij kunnen zich nog herinneren welk een gedoe het was met Magnus Soilax, hoe kostbaar de gedeeltelijke sanering van de grond geweest is en roept deze wetenschap terug in het algemeen bewustzijn, voordat de gemeente zich een onvermoede buil valt aan overjarige wasverzachters.

Het college zet haar voornemen voor woensdag 15 februari op de agenda als bespreekstuk. Progressief Ermelo ziet geen exploitatieplan, geen dekkingsplan en is bang voor een kostbaar vervuilde grond-avontuur.

PE stelt alvast vier vragen:

  • Waarom wil het college een stuk grond aankopen waar risico’s aan kleven?
  • Waarom de geheimhouding voor de buurt? Voor hen is één document inzichtelijk, voor de Raadsleden zijn vijf, vertrouwelijke, documenten toegevoegd die de risico’s van deze aankoop proberen te verantwoorden.
  • Wat is er gebeurd met het coalitieuitgangspunt: “Geen plan geen poen?”
  • Waar is de zoveel gehoorde “Hand op de Knip?”

Beperkt eigen onderzoek van deze krant leerde dat de pluim van de grondwaterverontreiniging (chloorbenzenen en VOCl) zich vandaag nog uitstrekt tot circa 650 m stroomafwaarts van de bron, min of meer parallel aan de Horsterweg in noordwestelijke richting tot een diepte van circa 50 m. Dat is richting De Vos.

In een officieel overheidsdocument uit april 2021 staat beschreven hoe de stand van zaken nu is: https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-31857/1/bijlage/exb-2021-31857.pdf Er staat inderdaad dat er voor deze verontreinigingspluim geen actieve sanering heeft plaatsgevonden.

In de samenvatting duidt men de status als volgt:
“Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de verontreinigingspluim sinds het begin van de monitoring in fase 1 (2011) niet in significante mate is veranderd. Geconcludeerd wordt dat er, tegen de oorspronkelijke verwachting in, zich een stabiele eindsituatie voordoet in het grondwater. De beschreven fase 3 (opstellen nazorgplan met uitwerking van een, in principe, eeuwigdurende monitoring) in het saneringsplan is niet aan de orde. Er is wel sprake van passieve nazorg.”

Daaruit kan je concluderen dat er in het gebied vanaf het huidige HopConterrein tot zo’n beetje de kruising bij Maas Hop een stabiele, dus niet veranderende, vervuiling aanwezig is. Tegelijk wordt geadviseerd er niets aan te doen.