Liveblog Raadsvergadering 12 april 2023

Daar gaan we, en waar gaat het vanavond vooral over? Eerst de vaststelling van het bestemmingsplan Hamburgerweg 149-151. Tijdens de vorige beeldvormende vergadering (vroeger commissievergadering geheten) werd het voorstel unaniem terugverwezen naar een tweede beeldvormende vergadering omdat niemand kon aangeven waarom de ontsluiting van het nieuwe buurtje geregeld was zoals het was: onveilig in de ogen van de omwonenden. Vanavond opnieuw met nieuwe informatie. Inlezen ging niet, op de site was dit onderwerp vervangen door materiaal over de gymzaal van ‘s Heeren Loo.

Vanaf kwart over negen de Raad zelve met de installatie van Iwan van den Broek (CU) die de plaats van Dick Tillema inneemt en verder eerlijk gezegd weinig op voorhand interessant. We gaan zien wie ons weet te verrassen.

Beeldvormende Tafel Hamburgerweg 149-151

Op een mooi stukje land wil de woningbouwvereniging bouwen en de buurt wil ontsluiting via een andere route dan gedacht en gepland. Daar is heisa over en daarom keert dit onderwerp voor de tweede maal terug op een beeldvormende tafel.

Het CDA wil graag ontsluiting via de Hamburgerweg en vooral onderzoek daarnaar, ook omdat de omwonenden dat heel graag willen. Begrijpt niet waarom dat onderzoek niet gedaan is.

De ondersteunend ambtenaar vertelt dat er al een ontsluiting via de Wethouder Paulushof is en dat de Hamburgerweg als gebiedsontsluitingsweg niet geschikt is want ontsluiting op zo’n weg past niet binnen het beleid dat afgesproken is (gebiedsontsluitende wegen zoveel mogelijk ontzien). Ronald van Veen (wethouder) pakt dat antwoord op en zegt dat hij zich te houden heeft aan het beleid (Duurzaam Veilig) dat door de Raad zelf is vastgesteld.

“De gemeente als procesorganisatie heeft het te doen met het plan dat er ligt en niet met mogelijke alternatieven die er niet liggen.” Van Veen houdt zich daarom aan door de Raad vastgesteld beleid en heeft te werken met de Oude Telgterweg in de huidige staat. Hij wil ooit graag de weg anders inrichten maar dat is nu niet mogelijk want industrieterrein Kerkdennen ligt er nog zo’n twintig jaar en de weg is een 50km-weg. Brouwer (VVD) wil horen wat er wel kan maar zijn speech was gemaakt voor Van Veen zijn antwoord gaf. Er is geen ruimte nu.

Peter Garritsen (Een Ermelo) vindt dat beleid er voor de mensen is. Beleid is niet sec de overweging om iets al dan niet te doen. Hij vindt dat inwoners bepalen wat we gaan doen.

Van Veen vindt daar wat van. Garritsen zegt wederom best af te willen wijken van beleid zoals Duurzaam Veilig, als het inwoners uitkomt. Hij vindt het wonderlijk dat er niet op ingegaan wordt.

Onderweegs (Progressief Ermelo) probeert ook een onderzoek naar de Hamburgerweg te fixen en tornt aan staand beleid als maatstaf. Hij dekt zich in, weet niet of dat allemaal wel kan.

Redactie: Dit is een merkwaardige gang van zaken, de Raad stelt beleid (een procedure) vast en o wee als dat met voeten getreden wordt. Maar opeens is beleid hier geen maatstaf meer. Benieuwd waar je dan eindigt.

De ambtenaar zegt dat ontsluiting prima via een erfontsluitingsweg kan gaan, er zijn maximaal 27 woningen, no big deal, geen sprake van belasting. Is onderzocht. Hij krijgt de handen er niet voor op elkaar, ergens in het plan is het in de communicatie misgegaan en de raadsleden geloven de buurt wel maar Uwoon en het project niet (meer).

Han Wilhelm (HEE’22) voorziet dat dit plan zo niet haalbaar is, er is weerstand. Ga je dan het doel de middelen laten heiligen of geef je het voorstel alsnog terug aan het college? Garritsen ondersteunt die denkwijze. Van Veen geeft aan dat de Raad kan besluiten het terug te geven. Hij duidt op Duurzaam Veilig, hij meldt dat teruggeven of het organiseren van een extra onderzoek sterk afgeraden wordt. SGP gaat ook voor opnieuw doen en onderkent de gevolgen: als de Raad dat wil moet de Raad het zelf doen.

Conclusie van de gespreksleider: teruggeven aan het college. Het raadsvoorstel ten dienste daarvan wordt voorbereid en tegen die tijd komt het in de Raad aan de orde. Plan in de koelkast.

Raadsvergadering

Van Daalen opent en stelt de agenda flitsend vast. Daarna vragen. Han Wilhelm wil weten hoe het college gezien de ontwikkelingen rondom Tomassen aankijkt tegen zijn motie van treurnis die drie maanden daarvoor door hem zelf is ingediend. Hugo Weidema, wethouder, kan er niet veel mee.

Vrijhof (EE) maakt zich zorgen over de kosten van de bezwaarmaking tegen de WOZ. Weidema ziet dat er meer bezwaren zijn dan eerdere jaren. Bureau’s die ‘reclame maken om bezwaar te maken’ hebben impact, de gemeente inventariseert op het moment de schade. De kosten zijn hoog. Volgend jaar komt er nog meer info en communicatie over de totstandkoming van de aanslag.

Personeel!

Iwam van den Broek wordt geïnstalleerd als raadslid voor de Christen Unie en gelukgewenst, morgen staat hij nast de burgemeester en met bloemen in de krant. Daarna komt er een nieuwe griffier, Mevrouw Jannelies Vissers. De werkgeverscommissie van de Raad stelt voor haar benoeming bij acclimatie vast te stellen. Ook voor Jannelies is er een moment om de eed af te leggen en zijn bloemen en applaus haar deel.

Het statuut van de gemeente Ermelo

Een statuut zoals dit beschrijft de verhouding en manier van werken tussen raad, gemeente en ambtenarij. Het is nieuw, opgesteld door een brede werkgroep en wordt ieder jaar geëvalueerd. Kars (PE) heeft een amendement: “Betrek bij de voorbereiding van de jaarlijkse evaluatie enkele raadsleden”. Lessons learned, zegt ze.

Ze wil de werkgroep daarom niet opheffen maar laten fungeren als aanspreekpunt voor dit statuut.

Het statuut is ontstaan uit een pilot van het Rijk en beschrijft de manier waarop er samengewerkt wordt, geïnformeerd wordt en ook geheimgehouden wordt. Raadsleden zijn unaniem blij met het resultaat. Het statuut zelf kan je hier lezen.

Evelien haar amendement wordt gesteund door CDA en aangenomen zonder stemming, het voorstel om het statuut vast te stellen wordt daarna ook unaniem aangenomen. Ermelo heeft nu een statuut en weet hoe ze hebben vastgelegd om samen te werken. Aan de jaarlijkse evaluatie werkt niet alleen de driehoek (burgemeester, griffie, gemeentesecretaris) mee maar ook enkele raadsleden.

Sluiting

Joe! We zijn klaar, binnen drie kwartier. De hamerstukken werden behandeld zoals dat gaat: per hamerslag.

Hans van Daalen neemt afscheid van de interimgriffier die vanavond voor het laatst is. Derk Berends heeft zich een half jaar met hart en ziel voor Ermelo ingezet en Hans dankt hem. Hij klinkt alsof hij het enorm meent en dankt Berends voor zijn inzet. Berends zelf voelt dat al die aandacht voor hem niet nodig is maar hij vindt het ook wel leuk, hij heeft het naar zijn zin gehad in Ermelo.

Van Daalen sluit de vergadering.