Liveblog Raadsvergadering Ermelo 15 februari 2023

Gemeenteraad Ermelo spartelt over windmolens

Dit is een experiment. Lukt het om de beraadslagingen in de Raad bij te houden, te duiden en goed op te schrijven en er ook nog een leesbaar verhaal van te maken? We proberen het vanavond, redigeren achteraf.

Het debat gaat over de vraag wat te doen met de windmolens langs de A28. Vroeger was iedereen voor, nu is iedereen tegen en daar anticiperen anderen dan weer op. Zeker het eerste deel van de beraadslagingen valt op dat er nog steeds mensen zijn die denken dat er wat te halen valt, dat je die dingen nu tegen kunt houden. Dat is niet meer zo, de windmolens komen er. Het enige waar Ermelo het nog een beetje over kan hebben is over de impact, de vorm, de hoogte.

VVD memoreert tijdens de Raadsvergadering ook dat alle partijen enorm voor waren, maar nu en masse niet meer. EénErmelo – die een motie wil indienen om alle windmolens tegen te houden – geeft een ‘njet’ zegt Stam van de SGP maar ook dat is inmiddels buiten de orde want de beslissingen worden niet meer genomen op het gemeenteniveau, de provincie is de baas.

Ronald van Veen, wethouder, luistert graag naar de inbreng van de gemeenteraadsleden maar ziet nog niet hoe de provincie overtuigd kan worden dat er drie molens minder gaan komen. Bovendien, zegt hij, is het prima mogelijk om windmolens te integreren in een nieuw bedrijventerrein. Van Veen gaat er voor het gemak van uit dat het nieuwe Ecopark langs de A28 er komt. Want: er zijn voorbeelden van in Ede en ook Harderwijk gaat op Lorenz windmolens zetten. Dat zegt niets over de komst van ons industrieterrein.

Henri Luitjes (EénErmelo) wil voorkomen dat Ermelo wordt opgesloten tussen windmolens en Natura2000 en vergeet op zijn beurt dat als er een industrieterrein langs de A28 komt Ermelo voor altijd ingesloten zit tussen Natura2000 en industrie. De weg naar Veluwe Aan Zee wordt met zo’n terrein langs de snelweg een stuk ingewikkelder. Luitjes geeft de prioriteit aan woningbouw maar in het gesprek erna wordt ook hem duidelijk gemaakt dat dat een andere discussie is.

Van Veen zegt toe dat hij met een goeie motie zijn best wil doen in de stuurgroep om voor Ermelo iets te regelen maar uit lichaamstaal en woordkeus blijkt dat hij die kans niet groot acht. Bovendien komen er in het najaar afstandsnormen voor windparken af van het rijksbestuur, waar nu nog niets over gezegd kan worden. Luitjes vraagt of hij de twijfel van de wethouder kan interpreteren dat er gewacht gaat worden tot Jetten met een poging komt. Van Veen zegt dat Ermelo met lokale normen voor geluid en slagschaduw gaat komen, los van wat de minister gaat aankondigen.

Henri Luitjes (EE) probeert uit alle macht lokale grip op deze zaak te krijgen, de wethouder geeft geen krimp. Moet zeggen dat deze wethouder na jaren in de Raad nu in staat is om op hoog abstractieniveau en met gerede dossierkennis in staat is om raadsleden van repliek te dienen. Hij wil zelfs geen glazen bol omdat het leven te leuk is om vooraf al te weten wat er gaat gebeuren

De Raad schorst rond kwart voor 11 voor een minuut of tien om alle teksten van moties zo kansrijk mogelijk te maken.

Van Der Deuren, CU, laat vervolgens weten dat hij bang is om het college naar Arnhem te sturen voor een nul-optie omdat de kans groot is dan met lege handen naar huis gestuurd te worden maar hij kiest er alsnog voor om te kiezen voor 4 molens, waarvan drie op Ermelo’s grondgebied en om te gaan zoeken naar alternatieve locaties. Schade aan natuur en mensen moet tot een minimum worden beperkt

Dat betekent dat CU en CDA samen nu een bocht maken en niet meer gaan voor de full monty maar opteren voor een minder zware belasting van het buitengebied. Evelien Kars schiet in, ze vraagt zich af wat het doel van de motie van EénErmelo is en wil graag weten wat de zin er dan van is. Luitjes reageert daar op en zegt dat Kars de helft van de motie leest en dan vragen gaat stellen. Hij vindt dat Kars haar best niet doet.

Bart Willemsen, CDA, gaat EénErmelo niet steunen. Het CDA wil perspectief open houden, niet wachten op landelijke normen maar proberen zelf daar vorm aan te geven, hij steunt Evelien Kars daarmee. Kars stelt een vraag: is het plaatsen van windmolens de boel op slot zet niet naïef gezien de situatie, en zet je met het niet laten doorgaan van een windpark alsnog de boel op slot?

Stam van de SGP vraagt zich af hoe het CDA kijkt, of je doet EenErmelo en dan krijg je nul molens, of je gaat voor vier molens, zoals in de motie van CDA/CU. Brouwer van de VVD vraagt zich af waar de windmolens dan moeten komen, toch in Horst en Telgt maar dan anders? Want dan heeft deze discussie geen zin, als Telgt de plek is waar het altijd moet gebeuren. Willemsen CDA benoemt de windmolens: de noordelijke en de twee oostelijke moeten eraf.

Stam SGP is blij met de motie om terug te gaan naar vier molens, en steunt niet de motie van EenErmelo die voor nul gaat.

Luitjes (EE) zegt dat als je het Ecopark niet kunt realiseren je Tomassen, Kerkdennen e.a. niet kunt verplaatsen en dat je dan vastloopt in de toekomst. Die toekomst is over 50 jaar berekende men een paar jaar geleden. Toch, Ermelo moet van Luitjes niet klem zitten straks en hij wil wederom voorkomen dat toekomstige woningbouw vastloopt. Molens duren 30 jaar, geen idee hoe de wereld er dan uit ziet. Daarom wil Luitjes wachten tot de wet- en regelgeving van Jetten doorkomt dit najaar. Brouwer (VVD) interrumpeert omdat hij vindt dat Luitjes er heel veel bij haalt dat niet in de definitie past. Luitjes heeft geen behoefte om het nog een keer uit te leggen en laat Brouwer staan waar hij staat en gaat door met regelgeving van Jetten. Hij pleit niet tegen windmolens maar maakt zich zorgen over woningbouw in Ermelo, en dat er binnen een cirkel van twee kilometer rond de molens onmogelijk gebouwd kan worden.

Luitjes wordt nu pedant en verwijt anderen dat ze niet op zijn manier denken, hij gaat ook de burgemeester te lijf. Die laat het van zich af glijden en geeft een ander het woord.

Luitjes heeft het zelf ook door, “wordt lastig die laatste vijf minuten”. Maar “ik moet vanavond een beslissing nemen” en hij wil de ontwikkeling van woningbouw niet overlaten aan commerciële partijen.

Schorsing. Daarna is wethouder Van Veen aan het woord die snapt wat EenErmelo zegt. Het college wil ook niet dat toekomstige ontwikkelingen getorpedeerd worden door een windpark. Lokale normen en de normen van Jetten worden later naast elkaar gelegd, en hij zegt dat er een voorkeursalternatief komt dat besproken gaat worden.

Luitjes zegt dat zijn aangepaste motie niet zegt dat er later overleg komt over zijn motie, dan is het een ‘njet’. Van Veen interpreteert de motie dat je niet in de toekomst kunt kijken. Luitjes zegt dat als er conflicten zijn, wonen en een bedrijventerrein voorgaan boven molens. Van Veen prioriteert anders, en Luitjes vraagt belerend: “Kent de wethouder het coalitieakkoord?”. Afstandelijk zegt Van Veen dat hij hier anders niet zou staan.

Luitjes wil een korte schorsing, die is niet blij met de reactie van Ronald.

Stemming over de motie. Motie 1 is van EenErmelo: geen windmolens wel woningbouw. PE steunt die motie niet. Stemming per fractie. Voor zijn EenErmelo, Hee22 en CDA. Tegen: PE, VVD, CU, SGP. Motie aangenomen met 11 voor en 10 tegen.

Motie 2 van CU/VVD/? Molens terugbrengen tot vier, en actief zoeken naar andere locaties. Unaniem aangenomen.

Agendapunt 12, Giro 555 en de bijdrage van de gemeente

1 euro per inwoner voor hulp aan aardbevingsgebied in Syrië en Turkije.

Motie Vreemd aan de Agenda, Van Daalen geeft aan dat het college de motie een warm hart toedraagt en zelf ook wilde komen met een gelijk voorstel. De eerste indiener, Danielle Terpstra, vertelt hoe de boel daar in elkaar stortte en waarom zij de motie heeft ingediend, toevallig op de nationale giro 555 actiedag. Als gemeente kunnen we aansluiten bij de vele andere gemeenten die al zijn voorgegaan en dat kan voordat de avond voorbij is. Zij verzoekt het college zo spoedig mogelijk 1 euro per inwoner te doneren op giro 555.

Rene Arts steunt de motie als indiener wholeheartedly. Hij vindt het mooi dat de gemeente dit doet en prijst inwoners die hard aan de gang zijn om geld op te halen. Leo van der Velden, SGP, memoreert dat dit helaas niet de eerste keer is dat zulke moties langskomen. Hij vindt dat de overheid een rol speelt maar ook dat de overheid zulke dingen niet moet doen. Daar krijg je volgens hem discussies van. SGP Ermelo heeft 50 cent per uitgebrachte stem overgemaakt en zal de motie niet steunen. VVD steunt de motie ook niet, Nederland is vrijgevig en kan dat prima zelf zonder inbreng van de gemeente die daar belastinggeld voor inzet.

Hee22 prijst de motie maar acht het niet tot de taak van de Raad om te doneren en is bang dat een motie als deze leidt tot apathie bij inwoners die beter opgeroepen kunnen worden zelf te doneren. Dat de gemeente het dan verdubbelt ziet hij wel voor zich. Urbach CU vindt dit ook maar ook lastig want de vraag is groot en ziet een ander perspectief. Ze denkt nog even na voor stemming.

Bart Willemsen prijst solidariteit als kernwaarde van het CDA, het is nu de tijd om dat te uiten.

Motie gaat in stemming. EE, CU, CDA en PE zijn voor, VVD, HEE22, SGP tegen. Aangenomen met 16 voor en 5 tegen. Er gaat 27.000 euro naar giro 555! Nice!

Dank voor de aandacht, zo meldt de burgemeester. Leo heeft nog wat tijd voor zijn verjaardagsborrel, Hans van Daalen sluit af.