“Samen doen wat nodig is”: Sociaal Congres Ermelo op 7 december

De gemeente schrijft: ‘Samen doen wat nodig is’, is de titel van De Nota Sociaal Domein 2024-2029 die eind 2023 wordt vastgesteld door de raad. Het normaliseren en ruimte geven aan de kracht van inwoners, ofwel de transformatieopgave, staat hierbij centraal. Dit is de zogenoemde beweging naar voren. Dit vraagt niet alleen een bijdrage van de gemeente, maar ook van partners en inwoners. “

Om deze cultuurverandering in gang te zetten, een gezamenlijke start te maken en de doelen uit de nota te realiseren, organiseert de gemeente een Sociaal Congres op 7 december. Dit is dan ook de start van de overkoepelende communicatiecampagne van de Nota Sociaal Domein.

“Tijdens het congres worden de genodigden geïnspireerd door verhalen en workshops, waardoor onze partners en inwoners niet alleen kennismaken met elkaar, maar ook met de beweging naar voren.”

“Aan het einde van het congres spreken we in de vorm van een intentieverklaring met de partners in Ermelo af om samen te werken aan een mooier Ermelo voor iedereen. Om deze afspraak goed en inhoudelijk vorm te geven, wordt voorafgaand aan het congres input gevraagd vanuit de partners, zodat ook voor het congres de samenwerking al begint.”

Wij vermoeden dat dit met allerlei partijen een grondige voorbereiding vraagt. Zo’n “intentieverklaring met de partners in Ermelo” is niet in een uur of drie geregeld. De gemeente moet met partners als GGZ, WelzijnErmelo en anderen al een tijdje bezig zijn. Daarover horen we nu nog niets.

De nota sociaal domein wordt leidraad

De gemeente wil op 7 december een stap vooruit zetten en de Nota Sociaal Domein inbedden in de samenleving. Dat dit niet zonder kosten gaat blijkt uit de zin “ruimte geven aan de kracht van inwoners”, het dorp zelf moet aan de bak. Wie de partners daarin zijn wordt op dit moment nog niet benoemd, wie de lasten dragen evenmin en ook de rol van de individuele mantelzorger of sociale groep is nog niet aangeduid.

De komende weken zet de gemeente een communicatiecampagne in rondom de Nota Sociaal Domein.

Het Sociaal Congres komt ook weer terug

Dit Sociaal Congres is niet eenmalig, de gemeente wil jaarlijks met de inwoners afstemmen. “Het congres is het begin van een proces, het vervolg is belangrijk. Er moet komende jaren structureel aandacht zijn voor de cultuurverandering en de resultaten ervan.”

In de nota Sociaal Domein staat die cultuurverandering aangeduid en heeft het over armoedebestrijding, schuldhulp, participatiewet, wijkgericht werken, WMO ‘actief en betrokken’, vrijwillige en informele inzet van mensen, bewegen en sport en cultuur.

Een dergelijk congres organiseren kost geld, de begroting staat op 24.000 euro inclusief gastspreker en catering. Dat is nog los van de 300 uur inzet van ambtenaren, mensen van Welzijn Ermelo en anderen voor 120 uur. Het programma is sinds september in ontwikkeling, de ‘save the date’ gaat er nu zo’n beetje uit. Het congres is op 7 december en de evaluatie is in het eerste kwartaal van 2024.

Invulling volgt

Eerlijk gezegd hebben we geen idee wat te verwachten. De taal is van wethouder Sarath Hamstra, de blik vooruit is bekend maar op dit moment komt de inzet niet veel verder dan “ruimte geven aan de kracht van inwoners”. Wat dat betekent zal na het congres vermoedelijk duidelijk zijn. Wat verstaan wordt onder de ‘transformatieopgave’ wordt nu niet uitgelegd en in welke hoedanigheid het een ‘beweging naar voren’ is, evenmin. Half oktober zijn de werkgroepen klaar en komt de gemeente met een spreker, een programma en een doelstelling.

Het beoogd effect is benoemd: “Het Sociaal Congres draagt bij aan het creëren van een gemeenschap waarin elke inwoner de kans heeft om kansrijk op te groeien, een prettig leven te leiden en gezond ouder te worden”

Wij vestigen onze hoop vooralsnog op de voorlichtingscampagne.