Liveblog Politieke Tafels en Raadsvergadering Ermelo 10 mei 2023

We volgen de beraadslagingen en schrijven mee. Achteraf redigeren we de tekst en zetten er her en der informatie of afbeeldingen bij. Het kan dus zijn dat een eerste versie anders is dan de definitieve, check nog even terug dus. Tekst tussen haakjes is doorgaans een redactionele toevoeging.

Veel te doen op een Politieke Avond want er zijn meerdere onderwerpen die in meerdere groepen besproken worden. Zo ook het Bestemmingsplan Zeeweg 96 (bij De Goede Herderschool) maar wij kiezen voor het bestemmingsplan Hamburgerweg 149-151, vooral omdat het ding al twee keer eerder afgeschoten is en we benieuwd zijn wat er uit het overleg van de afgelopen weken gekomen is. Het gaat om de ontsluiting. Mag dat via de Oude Telgterweg via de Weth. Paulushof of gaat het, zoals de buurt wil, via de Hamburgerweg. We gaan het zien, René Arts is gespreksleider.

Er is een motie! Een extern onafhankelijk verkeersonderzoek laten uitvoeren naar de (on)mogelijkheden van ontsluiting via de Hamburgerweg, zodat de raad een afweging kan maken, dit in relatie met het beleid Duurzaam Veilig. Motie is van SGP en CDA, de Blaauw legt uit wat hij wil en men praat over kosten. VVD wil meedoen aan de motie

CU wil liefst voorkomen dat er altijd achteraf om onderzoek gevraagd wordt en de opmerking van Peter Garretsen van EenErmelo van de vorige keer, dat bewoners altijd voor beleid gaan, is hem ook opgevallen. Hij wil uitleg.

Garretsen (EE) gaat uitleggen. Hij bedoelde iets anders met die beleid/inwoner-opmerking, zegt dat zijn opmerking uit de context getrokkken werd (is niet zo). “Het beleid moet de samenleving ten goede komen” had hij bedoeld.

Progressief Ermelo in de persoon van Rob Onderweegs steunt de motie ook, baalt ervan dat een niet-goed voorstel niet teruggenomen wordt door het college en dat de raad het moet teruggeven. Nou ja als dat de regels zijn, is het zo.

HEE21 steunt motie eveneens maar het geld mag wel wat minder want er ligt al een ontsluitingsrapport van De Driesprong, zoals De Blaauw ook al zei. Han Wilhelm vraagt of de woningbouwvereniging dit niet kan betalen. Han steunt verder de motie en wil voortaan betere afstemming met de buurt.

Wethouder Ronald van Veen: De Raad heeft zijn eigen reglement en daarin staat dat een wethouder niet zelf een voorstel kan terugtrekken. De motie bedoelt te bereiken een afweging te maken in het kader van het beleid Duurzaam Veiligheid én de procedure te versnellen: het College heeft al een offerte aangevraagd om tijdwinst te boeken. Hij denkt dat de Raad vanavond best een besluit kan nemen maar het kan uiteraard ook wachten op het verkeersrapport. (Van Veen is nogal goed in procedures uitleggen, altijd weer grappig.)

Ambtelijke ondersteuning meldt dat Uwoon dit niet hoeft te financieren omdat de gemeente hen heeft opgedragen te voldoen aan de beleidsuitgangspunten. Binnen een proces wijzigen is onaardig.

Rene Arts: hoe willen we verder? De motie wordt niet door iedereen ondersteund, zegt hij. Peter Garretsen protesteert, hij wil het voorstel niet teruggeven aan het college maar wel dat ze het zelf terugpakken. Zo werkt het dus niet want college mag dat niet qua reglement en als het teruggenomen wordt duurt het allemaal veel te lang. Dat kan Peter ook niet verantwoorden dus gaat EE mee met de motie waardoor consensus ontstaat. De motie wordt vanavond nog vreemd aan de agenda ingediend in de Raad.

Van Veen: als het onderzoek leidt tot aanpassingen in het voorstel dan volgt overleg met de agendacommissie van de Raad, en wordt een voorstel ingediend bij de Raad inclusief zorgvuldig ambtelijk advies. Bij budgetoverschrijding komt het College langs, vertraging in het proces accepterend.

(Lijkt ons een aardig idee een motie vooraf de vergadering mondeling samen te vatten, voor hen zonder voorbereiding.)

Raadsvergadering 20:30 uur

Gymvoorziening ‘s Heeren Loo en de aanschaf van nieuwe woonwagens voor de Patrijzenhof zijn de in het oog springende agendapunten. Beiden al behandeld in Politieke Tafels, we verwachten een snel rondje.

Hans van Daalen, de burgemeester, zit de avond voor en opent de vergadering met een moment van stilte.

Vragen en Mededelingen

Tomassen: Evelien Kars (Progressief Ermelo) heeft antwoorden op haar vragen gekregen over Tomassen, het bevreemdt haar (daaruit ontstond het vertrouwensverhaal in Ermelo van Nu een week geleden vermoedelijk). Ze leest voor uit het antwoord van het College en valt over de zin dat “de Raad geen vragen gesteld heeft” terwijl zij vindt dat de inhoud niet bekend was, dus hoe vraag je dan iets?

Wethouder Hugo Weidema reageert met een mug en een olifant opmerking en zegt “Het antwoord van het college klopt feitelijk. Het College heeft het advies van Soppe gelijk doorgestuurd na ontvangst en meer is het niet.”

Kars pikt door op de mug en eist haar plek op. Ze zegt dat het college de raad mee zou nemen en dan wil zij ook graag zelf kunnen beoordelen of een mug een olifant is.

(Was dit het? Vorige week stond er een opgewonden stuk in de krant waarin Kars en Wilhelm zich afvragen of de wethouder wel te vertrouwen is en dat hij informatie heeft achtergehouden. Nu komt er één vraag, gevolgd door een “joh miep niet”-antwoord en dat was het. Je zou zeggen dat zulke uitingen meer uitleg vragen.)

Markt 2.0: De Action liep vorige week onder water en Van Der Velden (SGP) wil Markt 2.0 nu echt doorzetten, schade moet voorkomen worden, hij wil actie. Ronald van Veen, wethouder, zegt dat onderzoek gedaan wordt naar de oorzaken van de overstromingen (het dak van het gemeentehuis lekte ook). Voor wat betreft Markt 2.0 is de Raad al uitgenodigd voor een rondgang over de Markt en de toezegging om dit in het huidige kwartaal aan te pakken wordt gerealiseerd. “U kunt veel stukken verwachten”.

Paarden en honden: Zijn het “Agressieve hondenbezitters” zoals hij zei, of bedoelt Han “bezitters van agressieve honden”? Wilhelm (HEE21) is paardenliefhebber en wil aansluiting bij een club die iets doet tegen zulke honden. Wordt onderzocht.

Gym op ‘s Heeren Loo en subsidie Triade

Amendement van Progressief Ermelo samen met CDA, CU en VVD over een extra beslispunt rondom de inrichting gymonderwijs in de Triade: in 2025 incidenteel 60.000 verstrekken voor zaal 3 en 1 voor upgrade van toestellen en materiaal.

PE staat achter het raadsvoorstel, het gaat om onderwijs en beweging voor leerlingen met minder kansen en mogelijkheden. Het moet ook want het staat in de wet, we moeten zorgen voor passende locaties. Dat het duur is ziet Visser van PE ook. Hij wil Interactie Sportbedrijf op het hart drukken zuinig te zijn, maximale huuropbrengsten te realiseren en domweg nauwelijks kosten te maken.

Zorgen voor “anders lerenden met kansen”, is het uitgangspunt van het College en ze wensen alle gebruikers van de nieuwe spullen veel succes, aldus Sarath Hamstra (wethouder Welzijn).

Van Daalen hamert de hamerstukken voortvarend af, alles is al besproken en ook de woonwagens worden vernieuwd.

Motie Hamburgerweg

SGP legt het nog even uit en dat is oké want we weten het al, het verhaal hierboven gaat immers over de Hamburgerweg. Toch meeluisteren. “Het College moet onderzoek doen naar het onderzoek naar ontsluiting via de Hamburgerweg, en niet via de Oude Telgterweg, zoals in het oorspronkelijke plan staat.” Na onderzoek gaat de uitkomst direct door naar de Raadsagenda, er zal niet weer een Beeldvormende, Oordeelsvormende en Besluitvormende vergadering komen. Tempo matters.

Ronald zegt dat het College in de startblokken staat. Motie aangenomen.

Van Daalen sluit af en gaat zo te horen op vakantie. Deze vergadering was recordkort, binnen drie kwartier klaar.