Markt 2.0 wel bomen, maar niet wonen?

“Wel bomen, maar niet wonen? Gezien alle discussie in de media over dit langlopend dossier lijkt dit de conclusie te zijn bij Markt 2.0”, volgens Pieter Stam (SGP). “Er is de nodige aandacht geweest voor bomen, maar nog nauwelijks over wonen.”

“Bij de unanieme vaststelling van het bestemmingsplan door de raad in 2017 is behalve een bouwmogelijkheid voor extra winkelmeters, eveneens een bouwmogelijkheid opgenomen voor 43 wooneenheden met daaronder een parkeerkelder voor minimaal 44 parkeerplaatsen. “

“Appartementen in de sociale, middeldure en dure categorie waar grote behoefte aan is in Ermelo. Naast de anterieure overeenkomst is de omgevingsvergunning voor deze appartementen reeds lang verleend en onherroepelijk.”

“Deze functies zijn echter alleen mogelijk als voldaan wordt aan de parkeernorm, zoals vastgelegd in het bestemmingsplan. Dat betekent dat meer parkeerplaatsen nodig zijn vanwege onder andere bezoek voor de appartementen.”

Stam: “Daarom is het nodig niet naar de huidige situatie, maar naar de eindsituatie te kijken.
Het autobezit in Nederland neemt toe. In het centrum zijn diverse functies bijgekomen, maar geen extra parkeerplaatsen gerealiseerd.”

“De bomen worden allemaal gecompenseerd, werd tijdens de beeldvormende vergaderingen gemeld,” aldus Stam.

“Los van de woningbouwplannen is op het huidige terrein sprake van wateroverlast. In de nieuwe plannen zijn daarom voorzieningen voor waterberging onder de parkeerplaatsen opgenomen.”

Bijlage: Nieuwe appartementen Markt 2.0 Beeld ontwikkelaar