SGP: LOKALE ONDERNEMERS NADRUKKELIJK DE KANS GEVEN MEE TE DOEN AAN AANBESTEDINGEN OM DUURZAAMHEIDSDOEL TE HALEN

Namens de SGP diende fractievoorzitter Leo van der Velde tijdens de Raadsvergadering van woensdag 5 oktober 2022 een motie in om bij het aanbesteden van opdrachten nadrukkelijker te proberen Ermelose ondernemers daarin mee te nemen. Eén van de argumenten voor de motie is dat energiebesparing bij jezelf begint en dat Ermeloërs voor werk in Ermelo uiteraard minder kilometers hoeven te maken dan bijvoorbeeld een bedrijf uit Duitsland. De SGP wil dat energiebesparing op deze manier in de aanbestedingseisen wordt opgenomen.

Vanuit ondernemerskringen wordt al jaren gezegd dat het ingewikkeld is om mee te doen aan Ermelose aanbestedingen. Vaak zijn ze al uitgeschreven, of verlopen, voordat lokale ondernemers ervan horen. Een helder publicatiebeleid is er niet en ook de beide ondernemersverenigingen, Jonge Ondernemers Ermelo en Bedrijvenkring Ermelo hebben dat niet weten te veranderen. In de motie van de SGP is daar aandacht voor.

Het nieuwe inkoopbeleid van de gemeente wordt nu vastgesteld. Daarin zijn zaken als inclusiviteit, het inzetten van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt e.d. goed geregeld maar in het beleid is de wens om zo mogelijk met Ermelose bedrijven te werken niet terug te vinden. Duurzaam werken begint bij jezelf is de idee van de SGP. Als je de kilometers niet hoeft te maken maar in je eigen dorp aan het werk kunt, is de eerste stap naar duurzaamheid al gemaakt.

We schrijven mee met de beraadslaging.

In de discussie geeft Progressief Ermelo aan dat ze wil weten hoe de motie samenloopt met het regionaal inkoopbeleid en ook Herma van der Weide (VVD) vraagt zich af of je een lokale ondernemer wel kunt mee laten doen omdat hij lokaal is.

In het algemeen valt op dat raadsleden niet goed weten hoe het aanbestedingstraject op dit moment loopt. Er zit een toon in het debat dat het op de een of andere manier van buitenaf beter is dan lokaal.

CDA in de persoon van Nero de Boer wijst erop dat een Zwols bedrijf personeel in Ermelo kan hebben waardoor zij duurzaam kunnen zijn. Ook vraagt de Boer zich af of een duurzaamheidsregel als deze juridisch te handhaven is. Hij onderkent wel dat sociale en milieuaspecten een rol spelen en vraagt het college en de SGP een toelichting.

Wethouder van Veen ontraadt de motie namens het college, hij vindt lokale aanwezigheid voldoende geborgd in het huidige beleid en de Coördinator Inkoop vraagt lokale ondernemers nadrukkelijk om mee te doen. Of dat in de praktijk zo is, wordt niet besproken. Het college acht het inkoopproces een uitgebalanceerd systeem en gaat uit van de tegeltjeswijsheid “koopt elders niet wat uw dorp u biedt”

Van de Velde reageert dat hij dit als een motie ziet en niet als amendement. Een motie is een oproep, niet een aanpassing op het beleid. Hij wil bereiken dat zoveel mogelijk Ermelose ondernemers kunnen mee doen aan de aanbestedingen en daarin acht hij het belangrijk dat duurzaamheid meegenomen wordt in de beslissing. Zijn motie is een oproep om na te denken over wat we aan het doen zijn, en dat we het niet goed vinden om slechts één offerte op te vragen uit het dorp of de regio.

De motie wordt iets veranderd na een schorsing. Van Der Velde legt uit: “Zorgen over de juridische context. Het college heeft volledige vrijheid maar de motie wil bereiken dat het college meer lokale ondernemers vraagt mee te doen”. College acht het beleid goed, Progressief Ermelo verklaart daarom de motie niet te steunen. CDA is evenmin voor, alle andere partijen gaan wel mee en samen nemen zij de motie aan. Voortaan worden meer lokale ondernemers gevraagd mee te doen aan aanbestedingen.