Liveblog Raadsvergadering Ermelo, 9 maart 2023

De Raad van Ermelo vergadert, wij zijn erbij met een liveblog en schrijven het op. Van half acht tot kwart over acht volgen we de Oordeelsvormende Tafel over de aankoop van het HopCon terrein aan de Horsterweg en vanaf kwart over negen de plenaire raadsvergadering van begin tot eind.

U kunt meelezen, achteraf redigeren we de tekst: taal- en typefouten uit de live-fase worden dan gecorrigeerd.


Geen opvang vluchtelingen in het Veldwijkerbos

Voorafgaande aan de beraadslagingen bereikte ons het bericht dat de vluchtelingenopvang in het Veldwijkerbos van de baan is. Een onderzoeksbureau leverde antwoord op de vraag van het college en ontdekte voor meer dan 3/4 tot een jaar aan kansen om vast te lopen in de natuurvergunningen en de burcht van de das. Liander kon bovendien niet garanderen dat er stroom geleverd wordt, het treintracé moest onderzocht, nog veel meer beren en regels op de weg: een enorme berg aan vergunningsaanvragen, bezwaarprocedures en ander onheil waar het college geen heil in ziet. ‘On Hold’ staat het nu. Het onderzoek lezende kan je er vanuit gaan dat er op dat voetbalveld niemand gaat wonen. Bal ligt weer bij COA.


Raadsvergadering 21.15 uur

Burgemeester Van Daalen opent de vergadering en wenst Herma (van der Weide, VVD) een hartelijk welkom, ze was 16 weken uitgeschakeld na een val en revalidatie. Het vervangend raadslidmaatschap van Gertjan Brouwer, die zich vanavond nog roerde in de discussie rond HopCon, wordt hiermee beëindigd.

Zondagopenstelling staat vanavond als bespreekstuk geagendeerd, wat het betekent gaan we zo merken. De Raad is het er in elk geval mee eens.

Bij de vragen- en mededelingen: Luitjes (EenErmelo) wil weten wat er terecht gaat komen van het overgangsgebied rond natura2000-gebieden. Het gaat over stikstof en de zone zou 2km zijn. Wethouder van Veen is nog niet op de hoogte, vanmiddag kwamen de eerste signalen binnen, hij komt er op terug. Luitjes wil het graag agenderen, vanavond wordt er in Putten een motie ingediend. Ermelo is Putten niet, dus Luitjes wil het graag op een tafel bespreken. De Agendacommissie neemt het over.

Han Wilhelm vindt de Dassenrun op die plek – ook de voormalige opvanglocatie van asielzoekers – niet kunnen en vroeg het de provincie. Er had iets aangevraagd moeten worden en de organisatie mag dat de volgende keer niet negeren. Ronald van Veen zegt dat de gemeente de vergunning verleend heeft en dat dat volgens de norm gegaan is. Ze kijken het de volgende keer na.

Installatie Bert Visser

Visser (PE) neemt de plek van Frans van de Visse in.

Ten overstaan van de burgemeester verklaart en belooft Bert Visser dat hij doet wat hij behoort te doen.

Met Bert Visser is de Raad weer compleet en kan er op volle sterkte gestemd en gewerkt worden.


Zondagsopenstelling Supermarkten en Hendriks Tenten

We gaan de hele riedel nog een keer langs, alle fracties gaan wederom vertellen wat ze vinden. Cor Louwerse zei in de allereerste termijn al “het ziet er niet naar uit dat de standpunten nog veranderen”. Toch gaat iedereen weer los op het onderwerp, met Cor op kop.

Cor vindt het zelfs jammer dat PE een controversieel onderwerp heeft geagendeerd en is nog steeds niet overtuigd van meerderheden. We hebben Cor al eens gehoord dus haken af en checken de cijfers van de petities. De Zondagsrustpettie heeft 936 stemmen, de Supersopen-petitie heeft er 1.204. Dat is meer dan de 50/50% die Louwerse noemt. Hij betreurt nu al een tijdje dat er een 24uurs-economie bestaat. CDA stemt tegen.

Leo van der Velden, SGP, aan het woord. Geen verrassing dat ze tegen zijn, zegt hij. Hij vindt dat PE dit niet had moeten doen omdat consuminderen en energiebesparing bij PE in het vaandel staat, en daar dragen ze met dit voorstel niet aan bij. Leo wil sowieso geen concessies doen. Dicht is dicht op zondag. Vijf jaar geleden heeft hij die harde eis gesteld en kreeg zijn zin. Deze keer niet. Leo refereert aan de rustdag als een geschenk van boven en hij wil hoofdelijke stemming (*hee dat is nice, dat willen wij ook graag!)

Luitjes gaat er kort in. De discussie ging tussen principieel overtuigden en daarom deden ze in de voorbereiding eigenlijk niet mee. Hij vindt het PE initiatief een mooi voorbeeld van het hybride akkoord, is trots dat dit zo door de gemeenteraad gedaan is. Hij bedankt Rob Onderweegs en Lida Veenstra voor al het werk, het was een bult en hij mist Lida Veenstra hierbij.

Mevr. Urbach, CU, is tegen. Werken en rusten, begint ze. Zoals Cor: zondagsrust is goed voor je. De schuld wordt nog even gestapeld op VVD, EenErmelo, PE, VVD en dat gebeurt wederom op de manier waarin met emotie en feiten gegoocheld wordt en de arme lokale ondernemer er met de haren bij gesleept raakt. Op het eind nog wat morele chantage of mensen dit echt wel willen. De argumentatie tegen is van een treurig niveau.

Mevr van de Broek, VVD, is blij met hun motie van ooit, zij vindt het de aanzet tot dit voorstel en steunt het initiatief van harte.

Rene Arts als mede-initiatiefnemer klimt op zijn gloriedesk. Als politiek moet je niet bepalen wat mensen fijn vinden of niet, na de vorige raadsperiode is Progressief Ermelo (PE) daarom door de bocht gegaan. Hij beseft zich dat het gevoelig ligt en vindt dat ze er zeer behoorlijk rekening mee gehouden hebben, vandaar dat het alleen over de supers en Hendriks gaat. Of er nog zondagsrust in Ermelo is vraagt hij zich trouwens wel af, iedereen werkt overal. Ook als de super open is vindt Rene de zondag een rustdag, dat maak je immers voor jezelf uit.

Er komt geen tweede termijn, hoofdelijke stemming is gevraagd en wordt als zulks uitgevoerd.

Voorstel aangenomen met 11 voor en 9 tegen. De verhoudingen zoals verwacht: seculier voor, confessioneel tegen.

Voor Ermelo de eerste keer na afschaffing van het ambtsgebed dat kerken de meerderheid niet halen op een kerkelijk heikel punt: supers in Ermelo gaan open op zondag.

Motie

Er ligt een motie om vooruitlopend op wijziging van de Participatiewet in te voeren dat giften tot 1.200 euro, in plaats van nu 1.000 euro, mogelijk zijn. Daardoor kunnen mensen die het niet in hun eentje redden beter geholpen worden. De motie is van de hand van EenErmelo – mevr. Vrijhof, PE – Rene Arts, CDA – Cor Louwerse, CU – Jos van der Deure.

Sarath Hamstra als wethouder geeft aan dat inflatie nu een probleem is, en dat de Participatiewet dat nog niet weet. Hij is blij met de motie.

Motie aangenomen.

Motie van Treurnis Besluitvorming Provincie

Luitjes (EE) dient de motie in, het gaat over de besluitvorming van de provincie rondom de windmolens. Provincie doet gewoon zeven molens op alle manieren die anders zijn dan de gemeenteraad in gedachten had. Luitjes voelt zich gepasseerd en vindt dat het haaks staat op een brief van Deputaten die uitlegt hoe mooi het project is om samen op te pakken en zo samen te komen tot zoeken naar duurzaamheid en de uitdagingen daarbij in de toekomst. “Laten we samen als één overheid optreden.” De brief was van 2022 en hij ziet die één overheid niet terug in deze besluitvorming, de provincie rolt overal overheen. “Heeft de wespendief in Gelderland niet meer invloed op de besluitvorming dan de gemeenteraden?”.

De tekst van de motie luidt dat de Raad besluit:
• zijn grote teleurstelling en treurnis uit te spreken over het niet meenemen van de inbreng van het
gemeentebestuur van Ermelo in het besluit dat GS heeft genomen over het windpark Horst en Telgt;
• GS op te roepen om met de gemeente Ermelo in gesprek te gaan over windpark Horst en Telgt met
als doel om op dit thema echt als één overheid te kunnen optreden.

Mevr vd Broek, VVD: inspraak was een zoethouder
Jos van der Deure, CU: liever anders gehad maar we wisten het. Hij benoemt de winst, geluidsnormen en slagschaduw zijn verbeterd en verder waren we niet slim, “wie het onderste uit de kan wil…” Teleurgesteld maar steunt motie niet
Evelien Kars, PE. Vindt het een goed idee dat we bijdragen, ze is voor de windmolens. Ermelo is gehoord volgens haar en betrokken in de brede afweging. Niet alles gekregen en dat is jammer maar wat bereik je met een motie? Punt twee van de motie ziet ze niet in het kader van de projectorganisatie die er al staat. Bovendien krijg je nooit alles wat je vraagt. Ze is benieuwd wat het college van de motie vindt en of het aannemen van de motie schadelijk is voor de samenwerking. Wat Putten vindt wil ze ook graag weten
Dhr. de Blauw, CDA, zoekt draagvlak. Hij vindt het proces oke, samenwerken geeft vertrouwen in elkaar en het resultaat. Baalt van dat de provincie niets heeft meegenomen van wat Ermelo vindt, niet goed voor politiek vertrouwen. Steunt geloof ik de motie
Stam, SGP: Teleurgesteld als een inwoner en als raadslid. Probeert te staan voor besluiten en voor belangen van inwoners. Dat de gemeente niet gehoord is door de provincie vindt hij meer dan jammer. Motie wordt gesteund. Is niet op de wethouder gericht, maar brief richting GS

Het College wil vijf minuten schorsen voor beraad. *Wat heeft hen in de zij geprikt?

We zijn terug, Ronald van Veen zal altijd het gesprek blijven zoeken, hij verwacht geen schade en blijft opkomen voor belang van de inwoners van Ermelo. Met Putten is volgende week overleg. Teleurstelling wordt geuit in de richting van Gedeputeerde Staten. Ermelo wil optrekken met Putten.

Luitjes in tweede termijn, interrumperen mag nu, dat wordt opletten. “Komt het besluit als een verrassing?” vraagt hij het college. *Ik zie een hoofdbeweging, vermoed van wel. In de gaten houden of het antwoord nog komt.

Luitjes zegt dat het vertrouwen in het participatieproces niet bevorderd is of zelfs averechts gewerkt heeft. Van der Deure vraagt zich af of je kunt verwachten dat je 100% gehonoreerd moet worden in een participatieproject. Luitjes repliceert dat er niks gehonoreerd is, van der Deuren meent dat het anders ligt.

Kars stelt haar vraag nog eens of Luitjes getoetst heeft hoe de klankbordgroep tegen de boel aankijkt. Kars weet dat er volgende week een vergadering is, Luitjes heeft het niet nagevraagd. Kars houdt het bij de vergadering volgende week. Luitjes geeft op en moppert dat hij de vraag toch al niet begreep.

Van Veen komt terug op de afdronk van het college na de Stuurgroepvergadering. Hij heeft de moties met verve ingebracht waardoor GS het besluit zelf nam. Het college is inderdaad teleurgesteld. De motie zal ongetwijfeld als agendapunt in de Provinciale Stuurgroep gebracht worden.

Schorsing op verzoek van Kars.
*Je zit er bij en kijkt er naar en dan komt er opeens een schorsing. Wat zou zij willen in die laatste minuut?

Daar zijn we weer, Van Daalen wil via stemverklaringen verder. Evelien krijgt het woord, PE is tegen de motie en vindt het te zwaar en de timing niet correct, de lokale klankbordgroep heeft zich er niet over gebogen. Ze ziet dat de motie wordt aangenomen en wil de stemverhoudingen doorgeven aan de vergadering van de klankbordgroep. CU doet ook niet mee.

Motie aangenomen, 14 voor, 6 tegen.

Einde vergadering, sluiting door Hans van Daalen die Jessica de Ruiter, de bode, bedankt. Ze stopt ermee. Hartelijke dankwoorden voor de ondersteuning en de inzet. Jessica gaat aan de slag bij het bestuurssecretariaat.

Wel thuis, bedankt voor het lezen.

PS Het antwoord op de vraag of het besluit van Gedeputeerde Staten als een verrassing kwam is niet gegeven.


Eerder op de avond…

19.30u Oordeelsvormende Tafel: HopCon

De aanschaf van het HopCon terrein, Horsterweg 162, wij schreven eerder al een stuk over dit onderwerp.

Rene Arts leidt de discussie in, de Raad wordt voorgesteld geen bedenkingen te hebben over het voorstel van het college.

Rob Onderweegs zegt dat het in dat gebied veel beter is om woningen te zetten dan een bedrijf zoals nu. Aan Rob zijn toon hoor je ‘m al aankomen, Progressief Ermelo is bang voor hogere kosten voor sanering, er is een historie op die plek. De gemeente wil in situ met bacteriën het grondwater saneren, onderzoeken wijzen uit dat het niet werkt. Onderweegs vindt zelfs immoreel om op deze manier woningen aan bewoners aan te biedenm 2,x miljoen veel te veel geld, en het duurt allemaal lang.

Brouwer, VVD, vind het een mooi plan, realiseerbaar, betaalbaar en passend in het plan om industrie te verplaatsen naar industrieterreinen. Maar alleen mits de sanering goed is en de kwaliteit van de gronden is geborgd.

Peter Garritsen, EénErmelo, heeft bedenkingen. Prima dat Hop daar weg wil maar financieel past het niet, geen plan geen poen, geen dekking van de kosten. De kostenpost is 2.3 miljoen met een dekking van 1 miljoen, op basis van inschatting vindt hij het niet besluitrijp en ze geven het terug aan het college met als voorstel er eerst een bespreekstuk van te maken. Hij wil in een nieuw voorstel een financieel sluitend plan zien.

Stam, SGP, benoemt de voordelen van verhuizing van HopCon voor buurt, geluidsoverlast en verkeersveiligheid. Hij ziet dit plan als een pilot, want Kerkdennenideeën hebben tot nu toe totaal helemaal geen plan of geld.

*Telefoontje.

Ik val bij Han Wilhem weer binnen en hoor dat hij het financiële risico ook veel te hoog vindt. Op zich zou hij dat wel willen dragen als zeker is dat de schonegrondverklaring ook werkelijk hard is en ook hij is bang voor een debacle en zoekt eveneens herziening van het voorstel.

Van de Broek, CU, heeft gesproken met dhr. Hop en is op het terrein geweest. Hij ziet de mogelijkheden voor woningbouw en gelooft ook dat dit de laatste stap zal zijn voor een finale sanering van de grond. CU ziet het verder wel zitten.

De Wethouder, Ronald van Veen, beantwoordt de vraag van het CDA of het verantwoord is de locatie te kopen. Ronald ziet voor zich dat het verantwoord is omdat zich nu de kans voordoet grond met Veldzicht te ruilen. Budgettair neutrale garanties geeft hij niet, weet hij niet. Van Veen geeft aan dat het niet gebruikelijk is om voorstellen terug te nemen en stelt amendering voor. Peter Garritsen zegt dat de Raad het wel kan teruggéven en roept de raadsleden op dat te doen. Van Veen wil plannen maken die sluitend zijn maar je moet wel eerst kopen om plannen te kunnen maken om te bouwen.

Het gebrek aan voldoende dekking spookt een tijdje rond in de gesprekken, van Veen roept de raadsleden op in de raadsvergadering een mening te geven over de plannen en Rene Arts pakt dat op om aan te geven dat de Raad moties en amendementen heeft als gereedschap.

Brouwer vindt het onzin dat er nu gemiept wordt over geld, Een Ermelo zegt dat zij dat toch een probleem vinden en Rob Onderweegs hoort te weinig over schone grond. Ambtenaar sust: er wordt pas grond overgedragen als er echt schone grond is, maar Rob gelooft niet in bacteriële sanering. De ambtenaar verwacht dat de fam. Hop er veel aan gelegen zal zijn de grond snel schoon op te leveren, betaling en overdracht vindt pas plaats als het echt goed geregeld is.

PE krijgt op zijn kop omdat ze in de ogen van de VVD de boel verschrikkelijk overdrijven. Rob houdt vol, er zit rotzooi en dat zit er al lang en ze kregen het nooit weg, hoezo nu dan wel? Wat je hoort is dat de gemeente pas betaalt als het goed en schoon is. Dan, in stap 2, komen plannen, en andere kosten. Onderweegs hoor je een beetje bang zijn voor wat er met de fam. Hop gebeurt in het geval de grond niet schoon te krijgen is.

Moties en amendementen komen er dus aan, er komen wel wensen en bedenkingen in de besluitvormende vergadering. Van Veen meldt nog even dat als de Raad niet akkoord gaat er geen planontwikkeling voor bouw gestart wordt. Arts sluit opgewekt af. Het onderwerp gaat naar de Raad.