Politieke Tafel 28 juni: De Kadernota

Daar gaan we: de kadernota in tweede bespreking, samen met een oordeel over hoe verder. Avondje doorwerken & welkom op het liveblog van de Ermelosche Courant. Tussen haakjes vind je ons commentaar.

Vanaf half 8 volgen we de beraadslagingen. Wil je je alvast inlezen? We schreven eerder een stuk over de Kadernota en dat kan je hier lezen.

Op social media verschenen vanmiddag al standpunten. Eén Ermelo: bezuinigen prima want geld is er niet. CDA houdt het kruit droog. Progressief Ermelo vindt dat er geen bodem onder het plan zit. SGP wil dat mensen meegenomen worden in zulke besluiten, HEE21 vindt het niks. VVD vindt dat je op je geld moet letten maar verwacht bodem en motivatie.

We gaan informatie ophalen

Luitjes, Eén Ermelo. Hij gaat vooral in op de 2 * 2,5 miljoen die vanuit Meerinzicht moet komen, en uit de “lucht in de begroting”. Is het gezien de meevallers van de laatste jaren niet wat laag ingeschat? We betalen nogal wat aan ‘overhead’ en dat is in Putten of Nunspeet geheel anders. Je zou zeggen dat de 3 miljoen die Ermelo nu meer betaalt dan Putten ook bezuinigd kan worden. Want als die grote posten meer opleveren hoeven de kleintjes niet te bloeden.

Hugo Weidema antwoordt en zegt wederom dat het hard is als het gaat over het meerjarig sluitend maken van de begroting, de Kadernota is het startpunt van de discussie en het kan dat een aantal van deze posten moeilijk of niet ingevuld kunnen worden maar dan moet je alternatieven zoeken. Bewust niet eerder gepraat met partijen om de kaders er hard in te zetten, praten moet vanaf nu wel gebeuren.

Liesbeth Urbach, Christenunie, vindt het ingewikkeld worden. Ze zoekt daarna een oplossing voor de toeristenbelasting om hoog/laagseizoenprijzen in te voeren. Hugo Weidema ziet daar niet zoveel in. Ze hebben gepraat met de Veron/Recron en gekeken hoe ze er zo goed mogelijk mee om kunnen gaan. Het punt dat Liesbeth aankaart is daar ook aan de orde gekomen.

Evelien Kars, Progressief Ermelo, worstelt met de weinige concreetheid van de Kadernota. Ze wil nog graag antwoord op haar vraag wat de consequenties zijn van het voorgestelde plan. Haar stoort in het sociaal domein dat er een houtskoolschets zou zijn voordat dit plan uitgebracht zou worden en wil hem alsnog hebben. Zero-based begroten wordt nog wel een ding het komend najaar: alle lucht uit de begroting halen. Hamstra, wethouder sociaal, tegenwoordig met staartje, zegt dat de houtskoolschets komt in september, planning domweg niet gehaald.

Kars is en blijft kritisch en hamert op informatie.

Leo van der Velden (SGP) noemt Herma van der Weide de tafeldame. Die dame wil vragen horen, Leo wil vragen en oordeelsvorming tegelijk doen en heeft geen zin in krapte. Herma staat er op en wil dat hij zich aan de regels houdt. Leo wil bezuinigen maar… en Kars haakt af. Ze heeft geen zin in het betoog dat hij afstak. Leo mag straks in de oordeelsvorming het verhaal.

HEE21 in de persoon van Han Wilhelm had nog wat vragen over van de vorige keer en gaat nu los. Sparen voor Ecopark zonder juridische status, is dat logisch? Een miljoen reserveren voor de sport op de Zanderij, is dat normaal? Hamstra zegt dat er voor dat miljoen volgende week een infomemo komt, het bedrag is ook nog niet zeker en college weet niet of het buitenbegroting zal zijn. Bouwkosten zijn enorm gestegen immers. Dat miljoen is dus nog niet uitgegeven en de Raad heeft zeggingskracht.

We gaan insprekers laten horen, de belangengroepen gaan kort reageren.

We gaan oordelen

Wat vinden we er van, wat gaat gebeuren?

Leo van der Velden leest voor wat ook al op de socials staat. Hij mist integraal beeld en hoe je daar mee omgaat. Hij begrijpt de marsroute naar de sluitende begroting niet en houdt niet van de technocratische koers die met die twee bureaus is ingeslagen. “College wat doet u ons aan?” De samenleving wordt niet meegenomen in deze plannen maar benchmarks leidden tot het voorstel. En hij zegt dat buurgemeenten (bv Zeewolde vanwege al die leerlingen die naar Ermelo gaan) ook kunnen bijdragen.

Leo wil het vastgoed van het Pakhuis overdragen aan het Pakhuis en qua toeristenbelasting werken met percentages. Hij stelt nog een heel rijtje opmerkingen en plannen die terug te vinden zijn in zijn vragen in het raadsdossier.

Evelien Kars, PE, kan geen ja zeggen tegen plannen die niet onderbouwd zijn en onderkent de irritatie in de samenleving. Vooruitschuiven wilde Luitjes ook al en dat is voor Kars ook een optie. (Mag niet van de Provincie, geen PM posten meer en geen taakstellingen, hard budgetteren is de opdracht.)

Cor Louwerse, CDA, stelt tevreden vast dat de Kadernota past bij het coalitieakkoord. Uit het positief saldo komen volgende week moties over Dindoa (gemeente moet meebetalen?), Skatepark, Laaggeletterheid en gemeentelijke gehandicapten parkeerkaart. Hij wil ook niet dat Het Pakhuis de lasten gaat dragen maar dat de post ‘cultuur’ in zijn algemeenheid dat doet (Leuk maar we hebben daar niet zoveel van dus hoe dan?) Koers voor Ermelo uitzetten en die volgen richting toekomst is nodig.

Hee21 vindt bezuinigingen op Het Pakhuis geen optie. Huurverhoging van huurders in het Huis van Ermelo (politie, welzijn, bibliotheek, levert ook geld op.

Eén Ermelo, Luitjes. Politieke afweging: straks zijn we de duurste gemeente voor toeristen maar nu al voor de inwoners. Dat laatste willen zij sowieso niet dus dan maar aan de andere knop draaien. Zij vinden de Kadernota wel duidelijk. Bezuinigen moet en zij gaan de kop niet in het zand steken. (We horen Luitjes geen keuzes maken). Nergens voor gespaard en dus gaat het zeer doen, waar dan ook. Hij wijst naar de Raad van volgende week waar het echt aangaat en de besluiten genomen worden.

CU mist ook een gemeenschappelijk startpunt en dat men met elkaar niet meegenomen wordt en zo niet gemeenschappelijk optrekken. Ze pleit ervoor dat er met het dorp gepraat wordt. Ook zij wijst naar de Raad van volgende week.

VVD heeft een oordeel over de kadernota die ter kennisname haar werd aangeboden. Zij is ook niet onder de indruk van de plannen omdat er geen bodem onder zit en geen structuur. “Korten op sport, hoe vreemd is dat?” Ook zij zegt dat ze geen waardering heeft voor de manier waarop die twee bureaus naar Ermelo gekeken hebben (beter niet meer doen). Ze beschouwt de Kadernota als ter info ingebracht. Volgende week Herma-vuurwerk.

Sarath Hamstra wil nog reageren. Hugo Weidema is ook (al) in de war (de alinea hieronder bijvoorbeeld werd hierboven besproken). Hij beseft dat het proces niet overal goed overgekomen is, ze wilden (onervaren bestuurders en nieuwe burgemeester?) helemaal aan de voorkant het gesprek te starten maar de intentie is niet helemaal overgekomen (je kunt zoiets natuurlijk prima uitleggen vóórdat je bureaus een presentatie laat doen). Dat er nu ruimte en verwarring is vindt hij spijtig, maar winstpunt is dat de begroting sluitend moet zijn en dat dát idee inmiddels wel geland is. Hij wil dat de Raad instemt met de Kadernota.

Hamstra: Ermeloërs sporten ook in Harderwijk en zo, maar daar komen geen rekeningen voor (als reactie op Van Der Velden). Voor leerlingen uit andere gemeenten in Ermelo’s onderwijs komt een vergoeding.

Of de Raad instemt met de Kadernota blijft ongewis (iets wat je doet in een oordeelsvormende bijeenkomst). Herma van der Weide sluit af zonder het punt af te ronden.

Volgende week woensdag om 16:00 uur besluitvormende vergadering rondom de algemene beschouwingen in de Raad. We zijn daar live bij, met laptop en al. En met foto’s van who is who.