Liveblog Raadsvergadering Ermelo, 29 maart 2023

Hot item vanavond: aankoop HopCon terrein aan de Horsterweg en de intrekking van het voorstel om aan Tomassen een verklaring van geen bezwaar te geven. Vermoedelijk wordt hier wel het een en ander over gezegd, we proberen het te noteren en er wat van te vinden. Dit liveblog wordt gaandeweg geupdate en na afloop verwijderen we slechte tekst en mooie taalfouten.

21.18u Burgemeester Hans van Daalen opent de vergadering en heet een ieder welkom.

Agendavaststelling, verzoek van het college om het raadsvoorstel VVGB (verklaring van geen bezwaar) Tomassen in te trekken. Eerst dit bespreken, want punt van orde, en daarna de agenda vaststellen. Wordt een lange avond.

VVGB Tomassen

Luitjes (EenErmelo, EE), Wilhelm (HEE22), vd Broek (VVD), Urbach (CU), vdVelde (SGP), Willemse (CDA) en Kars (Progressief Ermelo, PE) willen er wat over zeggen.

Urbach wil gedachten delen, ze heeft kanttekeningen. Hoezo nog steeds legaliseren van illegale bouwwerken? Kan en mag het antwoord ook nee zijn?

VdBroek (VVD) wil er vanaf. Zorgvuldig maar toch er vanaf. Is het mogelijk om een knip te zetten voor de verschillende onderdelen van de vvgb? Hokje laten staan bijvoorbeeld, en generator niet aanzetten? vdBroek gaat op een paar details in maar wil vooral binnen 8 weken antwoord. Voelt niet als enorm oplossend.

Han Wilhelm is next en die snapt er geen bal meer van. “Een geniaal persoon, Advocaat Soppe” die heel veel verstand heeft van Milieu Effect Zaken, is gevraagd om een advies. Dat advies komt en dan gaat het college er met Soppe vandoor om de boel op te lossen. Maar dat kan niet. Op grond van Soppe z’n advies vindt Han de zienswijze niet houdbaar en vraagt zich af wat het gemeentehuis gedaan heeft de afgelopen twee jaar.

Hans van Daalen pakt Han aan om ambtenaren niet in de discussie te betrekken.

Henri Luitjes (Een Ermelo) wil het wat ruimer interpreteren en heeft drie punten: wat doet het dossier met een fractie, welke argumenten heeft het college en hij wil meegeven wat zijn fractie nodig heeft om een besluit te nemen.

Dit dossier polariseert en splijt de samenleving zegt hij en voelt zich ongemakkelijk. De intentie van hen als gemeenteraad wordt in twijfel getrokken en dat doet hem wat en ook zijn fractie. Hij pakt de Stentor nu aan, dat artikel met het cartoon. “gekruiste armen met in de hand een mes en de andere hand een bijl” heeft hem zeer gedaan op de intentie waarop zij als raadsleden er staan, Henri voelt zich geïntimideerd.

Als Kamerleden zich er mee gaan bemoeien wordt het ook lastig, PvdD had zich niet hoeven mengen en hij vindt dat ze zich onterecht ingraven in het proces in Ermelo. Henri wil ruimte hebben om dit te kunnen bespreken zonder over zijn schouders te hoeven kijken. Heeft met DOEH en met Tomassen gesproken, waar ging het mis, hoe komen we hier? Henri onderkent dat het college mikt op samen doen en niet alleen beslissen.

Henri Luitjes is niet gecharmeerd van de argumenten des colleges en roept op echt helder te maken waarom een nieuwe vergunning nodig is om milieuredenen, terwijl je daarna twee keer meer gaat produceren. Wat heeft Een Ermelo nodig om een beslissing te nemen? MER-beoordelingsplichtig is Tomassen maar in combinatie met het bestemmingsplan, kan je dan die 25.000 ton nog productiecapaciteit overend houden? Dat het college het wil weten snapt hij. Maar wil je meewerken aan vergroting van een bedrijf op een plek waar hij eigenlijk niet past?

Van Daalen gaat in op het intimidatiegevoel dat Henri Luitjes verwoorde en nodigt hem uit voor een gesprek daarover.

Leo van der Velden (SGP) zegt vervolgens dat het college destijds wel degelijk afwist van de productiestijging en dat ze toezeiden hun best zouden doen om het plan te realiseren. Daar kan je met de kennis van nu van alles van vinden maar een betrouwbare overheid is wat we ervan verwachten: toezeggingen zijn gedaan.

Evelien Kars (PE) leest uit het voorstel dat de vergunning er kost wat kost moet komen en dat de argumentatie daarop is ingesteld. College wil het echter vergunnen op moderne wijze, Kars klinkt alsof zij allang vindt dat Tomassen daar niet moet zitten. Ze refereert aan de intentie van het bestemmingsplan uit 2018, iets wat het college ook boven tafel wil krijgen. Wat heeft deze procedure voor gevolgen voor mensen, voor de buurt, polarisatie? PE wil het voorstel van het college niet volgen door het geagendeerde voorstel in te trekken, ze wil het oorspronkelijke agendapunt. Zo te horen zou ze tegen een VVGB stemmen.

Luitjes interrumpeert en zegt dat hij wil weten wat de technische capaciteit van Tomassen is. Kars gelooft het allemaal niet, ze wil gewoon tegenstemmen zodat ze van de VVGB af is.

We hebben een schorsing.

Wethouder Hugo Weidema krijgt namens het college het woord en memoreert dat hij nooit eerder zo lang bezig was met de vaststelling van de agenda. Hij gaat niet in op allerlei juridische vragen, het College heeft het proces van het BOB-model (beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming) onderbroken met de vraag aan Soppe en door opnieuw beeldvormend te gaan praten met de raad op basis van nieuwe gegevens. Een pauze, de mening van de second opinion laten wegen, dit college wil het zo zorgvuldig mogelijk doen en een goed besluit te nemen. Kan zijn dat het weerstand oproept. Hugo vraagt om een time-out en memoreert dat feiten leidend zijn, en zorgvuldigheid. Dat is niet altijd gebeurd, er zijn allerlei belangen maar dit college wil rekening houden met ieder zijn belang.

Antwoord op de vraag van Urbach of je nee kan zeggen? “Zeker, dat kunnen we”

Ook aan vdBroek geeft hij aan dat er nog van alles onderweg is en er zaken zijn die later pas helder worden. Het college wil graag samen met de raad optrekken en niet om alles plat te slaan. Graag niet vooraf in een discussie belanden om daardoor het doel te missen om het dossier Tomassen een keer goed af te ronden.

Het einde in dit dossier gaat nog lang duren. Zelfs als we tot dat punt komen gaat er weer een rechtszaak komen. Hugo Weidema wil het zorgvuldig doen en roept iedereen op om dat ook te doen en hij weet dat het dan nog niet goed is. Nu een pauze nemen, laat het even vallen en dan het proces opnieuw starten. Kars wijst op reparatie en reparatie en reparatie. Waarom nu weer repareren, regel het! Weidema zit op proces en Kars op inhoud. As usual. Hugo Weidema vraagt nú om het proces te onderbreken. Kijken wat Kars doet. Hans van Daalen grijpt in, Kars denkt na vermoeden we. Hans wint.

Voorstel aangenomen, de Raad geeft het voorstel terug aan het College. We gaan door met de agenda. Dit ordevoorstel nam vijf kwartier.

Volgende punt: er zijn vragen uit de Raad.

Wilhelm (HEE22) wil duidelijkheid over de HEMA (nieuwbouw, parkeerplannen, de Jumbo op de plek van de Hema, en Hema naar achterkant van de Enk). Wethouder Van Veen verwijst naar de initiatiefnemer, de Hema, en laat weten dat het college met haar in gesprek is.

Agendapunt 6, aankoop Locatie HopCon

Horsterweg HopCon: een milieuverhaal. Is deze locatie inclusief milieuprobleem en met bos het wel waard om te kopen voor woningbouw en wat zijn de risico’s? Het enthousiasme in de Politieke Tafel was niet al te groot. Wij schreven er eerder al wat over.

Stam (SGP) wil meewerken maar de exploitatie is niet sluitend. Voordeel van SGP is dat je voor in het referaat al weet waar het heen gaat. SGP is dus voor maar wil enkele zekerheden, ook voor de familie HopCon. De locatie biedt een kans, laten we het maar doen. Amendement wordt ingezet: bouwen en bos meenemen, dan is het betaalbaar doordat je het terrein optimaal benut. De ontwikkelaar zijn gang laten gaan en marktconsultatie in te zetten om waarde te vermeerderen (het amendement wordt ondersteund door SGP en VVD).

Nero de Boer (CDA): gemeenschapsgeld is duur, HopCon is een mooie onderneming dus kan naar een betere locatie. Woningbouw op die locatie is strevenswaardig maar we streven naar kostendekkendheid, CDA ziet dat het niet haalbaar is zonder het bos vol te bouwen. Dus dat bosje dan maar slopen en meer huizen bouwen, dan kan het wel. (Redactie: moet je je eens voorstellen dat je ergens een bosje wilt slopen, dat mocht noooooit!). Conclusie van Nero: kostendekkend bij woningbouw, bos wegbouwen, geen risico gemeente bij bodemsanering.

Evelien Kars (PE) laat de verhuizing naar Veldzicht graag aan de ondernemer over maar ziet de koppeling met de aankoop van het perceel door de gemeente niet zitten. Amendement: pas besluiten over de aankoop van de grond als we weten waar we het over hebben. Ze wil best verkopen aan HopCon op Veldzicht. Ze wil pas kopen als er een schoongrondverklaring is.

CU is gewoon voor, milieuschade komt in de bijdrage van Van Der Deure niet voor maar hij rekent voor hoe het financieel gaat. Dat bos mag plat.

VVD is ook voor, vdBroek ziet graag industrie vertrekken naar het industrieterrein. Zij wil schone grond op rekening en risico van HopCon.

Peter Garritsen (EE): eens met het plan, stond al in het EE-programma. Maar dit ding wordt duur en dat willen we eigenlijk niet. Bedenkingen volop maar we moeten door. Graag een betere onderbouwing – voor de bühne want ze volgen het voorstel van SGP: onvoldoende poen voor goed plan dus a la SGP weg met het bos. Of de norm van 50% sociale huur loslaten.

Wethouder van Veen: worstelen is niet erg, veel waardering voor de klus die de Raad deed. Er zijn pijnpunten en dat bos gaat niet weg. Zulks staat namelijk in het groenbeleid dat de Raad zelf vastgesteld heeft dus kom even met een boscompensatie. Van Veen geeft Kars niet de ruimte om het aan de markt over te laten (aka: een ondernemer bouwt).

Amendamenten:
PE: ongeveer is iedereen tegen: niet eerst verkopen en dan pas kopen
SGP/VVD: PE is tegen de rest voor. Dus bouwen in het bos. Maar dat kan niet dus is dit een rare motie.

Geamendeerd voorstel om bij HopCon te gaan bouwen wordt aangenomen met 18 voor en alleen PE (3 stemmen) tegen. Benieuwd hoe het met dat bosje gaat.

De kinderburgemeester van Ermelo

CDA en PE komen met het idee om een kinderburgemeester aan te stellen. Zo’n kinderburgemeester hoort kinderen van de eigen generatie, juist die stem krijg je dan in de lucht. Dat kost geld, 2 FTE zo’n beetje. CDA vraagt het in te stellen, in samenwerking met scholen en jongerenwerk en wil per schooljaar 2024 een structurele kinderburgemeester in voeren. Bert Visser vindt er wat van, vdWeide, vdVelde, Terpstra hebben tekst. Maidenspeech voor Bert Visser. Hij refereert aan zijn eigen 40 jaar in Ermelo en wil zich inspannen om toekomstige generaties een stem te geven.

Herma (VVD) was juf en het vindt het heel sympathiek. Maar ze ziet het niet zitten. Hoeveel mensen ga je aan het werk zetten met zo’n kinderburgemeester. Welke emotie haal je nu bij die kinderen los? Het heeft enorme impact en ook op de kinderen. Ze wil liever een kinderraad oprichten en ziet nu personele problemen om het te ondersteunen. Iedereen is al zo druk.

CU is voor, HEE22 een beetje, SGP heeft het ook druk en moet dit dan nog? Leo vd Velden kijkt er met zorg naar. Danielle Terpstra vind het sympathiek maar wat is nou echt het doel? De financiering klopt niet want het potje is niet van de Raad. Ze ziet het niet zitten.

Van Daalen geeft aan dat er beperkingen in de ondersteuning van het ambtelijk apparaat zitten en stelt voor om in overleg te gaan hoe dit te organiseren valt. Hij bouwt er een tussenstap in. CDA wil schorsen. Van Daalen wil afscheid nemen van Tillema, en het liefst voor 12 uur. Motie wordt aangehouden maar van Daalen zegt dat het zo niet werkt: je trekt hem in en dient hem later maar weer in.

Afscheid van Dick Tillema

Van Daalen geeft een fijne speech bij het afscheid van Dick Tillema, hij zag het plezier in de rol van gespreksleider. Wij als redactie delen die bewondering, de Politieke Tafels waarover hij de scepter zwaaide waren fijn, snel, doelgericht en op tijd klaar. Een veelzijdig iemand die van alles doet, hij dicht zelfs, waarvan zelfs één dichtsel in het gemeentehuis beland is. Van Daalen dankt hem. Mevr. Urbach gaat vanuit de fractie verder. Ze gaat de expertise missen, zijn betrokkenheid en zijn principes. Ze biedt hem een witte pauwenveer aan als schrijfgerei.

Dick zelf neemt afscheid in een speech en hij vindt het wat raar. Hij kon niet verder omdat de landelijke Christenunie een koers insloeg waar hij het niet mee kan vinden. Daarom staat hij nu voor een zaal vol mensen die hij lief heeft. Dick houdt zijn publiek voor om het gevecht te voeren maar niet tegenover de persoon, hou het objectief en niet persoonlijk.

Opeens komt het. “De regenboogvlag deed me pijn, de bijbeltekstverplaatsing van de zaal naar de hal deed me zeer”. De geruchten in het dorp over zijn werkelijke reden tot afscheid wezen er al op, Ermelo is progressiever dan de man. We spraken hem toen hij nog niet wilde vertellen waarom hij stopt.

Hans van Daalen sluit de vergadering nadat hij Dick een cadeau overhandigde.